joomla

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Ogłoszenia o naborze

Nabór na zastępcę dyrektora

Email Drukuj PDF

DYREKTOR

Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie

ogłasza nabór na stanowisko

zastępcy dyrektora

Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie

Wymagania dla kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, preferowane zarządzanie instytucjami kultury

5) znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania instytucji kultury, finansów publicznych i prawa zamówień publicznych,

6) predyspozycje i umiejętności kandydata tj.: organizowanie i prowadzenie imprez kulturalnych i artystycznych, zdolności organizacyjne, komunikatywność, praktyczna umiejętność posługiwania się aplikacjami komputerowymi pakietu MS Office, kreatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, obowiązkowość, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, wysoka kultura osobista;

7) co najmniej 5. letnie doświadczenie w pracy w instytucjach kultury;

8) prawo jazdy kategorii B.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (list motywacyjny),

2) życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (CV),

3) koncepcja funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie (maksymalnie 10 stron formatu A4),

4) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie (kserokopie dyplomu lub zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach),

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie w przypadku trwania stosunku pracy),

6) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

7) oświadczenie o niekaralności za popełnione umyślne przestępstwa skarbowe lub ścigane z oskarżenia publicznego,

8) oświadczenie o zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

9) inne, które kandydat uzna za ważne dla jego przyszłej pracy.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV) powinny być opatrzone klauzulą:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych".

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

Wybrany kandydat zostanie zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony.

Praca w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie i poza siedzibą, udział w uroczystościach i imprezach oraz udział w szkoleniach, seminariach i konferencjach, itp.

Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych.

Informacja o rozstrzygnięciu naboru będzie podana do publicznej wiadomości na stronie www.mok.gniezno.pl w zakładce BIP. Bliższe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 426 46 30.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją "nabór na stanowisko zastępcy dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie
osobiście w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie w godzinach od 800 do 1500 w sekretariacie ośrodka bądź przesłać pocztą na adres:

Miejski Ośrodek Kultury

ul. Łubieńskiego 11

62-200 Gniezno

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 sierpnia 2017. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do MOK. Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Gniezno, 23.08.2017 r.

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 23 sierpnia 2017 08:43