joomla

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Roboty remontowe i renowacyjne – dotyczy elementów zewnętrznych / brama, nawierzchnie, taras/

Email Drukuj PDF

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.000.000,00 euro

Read More

Nr sprawy : ZP.261.2.2012

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.06.2012 r. pod numerem 204028-2012

1.    Zamawiający:
Miejski Ośrodek Kultury ul. Łubieńskiego 11, 62–200 Gniezno
tel. (061) 426-46-30, fax (061) 426-35-23, www.mok.gniezno.pl
2.    Przedmiot zamówienia stanowi:  CPV 45453000-7
CPV 45232220-7
CPV 45432100-5
CPV 45316000-5

Roboty remontowe i renowacyjne – dotyczy elementów zewnętrznych / brama, nawierzchnie, taras/
2.1.    W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewnia:
2.1.1.    Utrzymanie w czystości (zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U.05.236.2008 j. t. ze zm./) ulic przylegających do placu budowy oraz przywrócenie ich do stanu pierwotnego w razie uszkodzenia nawierzchni.
2.1.2.    Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu objętego przedmiotem zamówienia.
2.3.    Wymagania jakościowe:
2.3.1.    Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być nowe i posiadać gwarancje jakości na min. 36 m-cy. Wbudowywane nowe materiały/produkty powinny posiadać określone obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami dopuszczenia do stosowania (certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne itp.) oraz gwarancje uzyskane od producenta. Powyższe dokumenty należy na żądanie inspektora nadzoru przedstawić przed wbudowaniem materiałów/produktów oraz przekazać Zamawiającemu przy odbiorze częściowym i końcowym robót. Ww. materiały/produkty winny spełniać postanowienia ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92 poz. 881 ze zm.).
2.3.2.    Okres rękojmi na wykonane roboty wynosi min. 36 m-cy. Okres rękojmi liczy się od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego zadania. W tym okresie Wykonawca będzie odpowiedzialny za wady fizyczne przedmiotu umowy z tytułu rękojmi.
3.    Wymagany termin realizacji zamówienia:  45 dni od dnia podpisania umowy.
4.    Kryteria oceny ofert: cena     -   100%
5.    Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:

5.1.    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
5.2.    posiadają wiedzę i doświadczenie;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, tj.:
- min. dwie roboty murarsko-betoniarskie o wartości brutto min. 20.000,00 zł każda,
-  min. 1 robota z zakresu nawierzchni betonowych o wartości brutto min. 20.000,00 zł,
- min. 1 robota z zakresu budowy oświetlenia o wartości brutto min. 10.000,00 zł,
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. list referencyjny).
5.3.    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym:
- min. 1 osobą, która ma uprawnienia budowlane kierownika budowy (w specjalności konstrukcyjno - budowlanej).
- min. 1 osobą, która ma uprawnienia budowlane kierownika budowy (w specjalności instalacyjno – inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych).
5.4.    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada opłaconą polisę w wysokości min. 100.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5.5.    nie podlegają wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Jeżeli Wykonawca nie dysponuje wymaganą wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościami finansowymi, może polegać w celu ich wykazania na innych podmiotach, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
6.    Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 226, poz. 1817):
6.1.    W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz), Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
6.1.1.    pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg załącznika Nr 2 do siwz;
6.1.2.    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem Nr 5 do siwz.
6.1.3.    pisemne oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, złożone wg załącznika Nr 6 do siwz;
6.1.4.    opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
6.1.5.      wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, złożony wg załącznika Nr 4 do siwz.
6.2.    W celu wskazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
6.2.1.    pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożone wg załącznika Nr 3 do siwz.
6.2.2.    aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W stosunku do osób fizycznych wymagane jest oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym wystarczające jest oświadczenie złożone zgodnie z załącznikiem Nr 3 do siwz;
6.2.3.    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6.2.4.    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli Wykonawca nie dysponuje wymaganą wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zdolnościami finansowymi, może polegać w celu ich wykazania na innych podmiotach, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych powyżej, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmiot posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową na kwotę min. 100.000,00 zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, dotyczącej tych podmiotów.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokumenty, o których mowa w lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w lit. a-b, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela Wykonawcy.
7.    Specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11, sekretariat, w godz. 8-15, (cena formularza 50,00 zł) lub pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury www.mok.gniezno.pl
8.    Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9.    Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
10.    Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11 w sekretariacie do dnia 29.06.2012 r. do godz. 09:30 .
11.    Otwarcie ofert nastąpi w Miejskim Ośrodku Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11, sala 329 w dniu 29.06.2012 r. o godz. 10:00
12.    Termin związania ofertą: 30 dni od dnia otwarcia ofert.
13.    Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, w dniu 15.06.2012 r.
14.    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł.
15.    W postępowaniu nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, wyboru najkorzystniejszej oceny z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16.    Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Bożena Ciesielska księgowość ,
tel. (061) 426-46-30 w godz. 8 – 15.

Gniezno, dnia 15.06.2012 r.


alt Ogłoszenie -wjazd.doc

alt Formularz ofertowy.doc

alt zał.2 oświadczenie o wiarygodności.doc

alt zał.3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc

alt zał.4 wykaz robót.doc

alt zał.5 wykaz osób.doc

alt zał.6 oświadczenie wykonawcy.doc

alt Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.doc

alt Przedmiar robót i kosztorys.pdf

alt Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.pdf

alt PERGOLA.jpg

Poprawiony: piątek, 15 czerwca 2012 09:40